ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Van de besloten vennootschap CHEMISCHE BOUWSTOFFEN TILLMAN B.V.
Gevestigd te Megchelen, Nederland

1             Algemeen

ChemConCept is een merknaam van chemische bouwstoffen Tillman b.v. Voor alle transacties betreffende de producten vallend onder de Merknaam ChemConCept gelden de hier omschreven voorwaarden.

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en verkoopovereenkomsten omtrent roerende zaken.

1.2Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3 Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing.

Aanbiedingen

2.1 Al onze mondelinge en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uit de aanbieding het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

2.2 De in onze prijslijst en alle andere documentatie e.d. voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden ons niet, tenzij deze gegevens schriftelijk met de koper zijn overeengekomen.

2.3 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen van door ons opgegeven technische specificaties alsmede in kleuren, gewichten, maten e.d. worden voorbehouden.

Orders

3.1 Onze overeenkomst met de koper komt tot stand wanneer wij binnen acht dagen, nadat wij de opdracht tot levering ontvangen hebben, deze schriftelijk per post of fax bevestigen, dan wel in overleg met de koper onverwijld met de uitvoering van de opdracht beginnen, in welk geval de overeenkomst mondeling tot stand komt op de dag dat wij de opdracht aanvaarden.

3.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met onze ondergeschikten binden ons niet dan nadat en voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

Prijzen

4.1 Onze prijzen gelden netto, af fabriek Megchelen (Gld.), in gecontracteerde valuta, inclusief verpakking behoudens pallets en containers, exclusief omzetbelasting, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

4.2 Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostprijzen. Indien één of meer kostprijsfactoren na de datum van aanbieding een verhoging ondergaat zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Verpakking

5.1 De wijze van verpakking wordt door ons bepaald. Verpakking wordt alleen teruggenomen, indien deze afzonderlijk door ons in rekening is gebracht. Als de berekende verpakking franco en in goede staat aan ons is geretourneerd volgt creditering van het hiervoor door ons berekende bedrag.

5.2 Indien met de koper is overeengekomen dat verpakking zal plaats vinden in door ons aan de koper geleend verpakkingsmateriaal wordt dit materiaal aan de koper tegen kostprijs in rekening gebracht indien het niet binnen drie maanden na factuurdatum franco, in goede staat, leeg en gereinigd aan ons magazijn te Megchelen (Gld.) is geretourneerd. Indien voornoemd verpakkingsmateriaal wel aan ons is geretourneerd, doch niet franco, in goede staat, leeg en gereinigd zijn wij gerechtigd te onzer keuze het verpakkingsmateriaal aan de koper voor zijn rekening te retourneren, dan wel de kosten en/of schaden die voor ons uit het tekortkomen van koper voortvloeien op hem te verhalen.

Quantumvoorbehoud

Bij bestelling van zaken die niet uit voorraad geleverd kunnen worden en bij fabricage slechts in bepaalde standaardhoeveelheden, gewichten of maten vervaardigd worden, behouden wij ons het recht voor, in afwijking van het bestelde, aan beide zijden tot maximaal 10 % meer of minder te leveren.

Leveringstermijn

7.1 De leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven en binden ons niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.

7.2 De leveringstermijn gaat in zodra en nadat wij de opdracht hebben aanvaard en wij volledige gegevens en al hetgeen de koper volgens de overeenkomst bij vooruitbetaling dient te voldoen hebben ontvangen.

7.3 Wij zijn te allen tijde gerechtigd in gedeelten te leveren.

7.4 Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn.

7.5 Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper het recht ons in gebreke te stellen en een fatale termijn te stellen, na verloop van welke termijn, indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat wij of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van één der partijen.

Verzending

8.1 Op verzoek van de koper kunnen wij de zaken bezorgen op een door de koper aan te geven bestemming, in welk geval verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper door ons of door een door ons aan te wijzen vervoerder, tenzij de koper bij zijn opdracht een vervoerder heeft aangewezen.

8.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade die tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaat aan de zijde van de koper of derden, tenzij wordt aangetoond dat de schade het gevolg is van onze opzet of grove schuld.

Risico en eigendom

9.1 Zodra de zaken door ons af fabriek Megchelen (Gld.) zijn afgeleverd of ons magazijn hebben verlaten voor vervoer naar de koper zijn zij voor risico van de koper.

9.2 Ingeval schade en/of gebrek bij bezorging door de koper wordt geconstateerd is hij verplicht deze schade of dit gebrek onverwijld aan de vervoerder mee te delen en ons daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.

9.3 Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zullen wij de zaken voor zijn rekening en risico opslaan onder kennisgeving aan de koper, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op schadevergoeding.

9.4 De eigendom van de zaken gaat eerst van ons over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen de koop ingevolge de koopovereenkomst, alsmede krachtens onze vordering terzake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.

Betaling

10.1 Betaling van onze factuur vindt plaats binnen dertig dagen na factuurdatum op ons kantoor of door storting of overschrijving op onze bankrekening.

10.2 Ingeval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

10.3 Levering onder rembours wordt voorbehouden. Bij weigering van een rembourszending is de koper verplicht alle hieruit voor ons voortvloeiende kosten te vergoeden, indien wij de koper van de levering onder rembours vooraf in kennis hebben gesteld.

10.4 Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kunnen wij te allen tijde nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten.

10.5 Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van openstaande facturen die het langst opstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

10.6 Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist en hebben wij het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen gelijk aan de met 2% verhoogde wettelijke rente voor de duur van het verzuim en tevens alle op de inning van onze vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 250,=. Indien wij aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Reclame en garantie

11.1 Onverminderd het in artikel 9 lid 2 bepaalde dient de koper gebreken en/of tekortkomingen, die niet direct waarneembaar zijn bij in ontvangst nemen van de zaken onverwijld nadat hij het gebrek of de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken schriftelijk bij ons te melden, doch niet later dan veertien dagen na de factuurdatum. In elk geval vervalt het recht op reclame nadat de door ons geleverde zaken zijn bewerkt of verwerkt. De koper dient aan te tonen dat het gebrek of de tekortkoming uitsluitend of overwegend is opgetreden als direct gevolg van materiaal- of fabricagefouten.

11.2 Indien wij aansprakelijkheid voor het gebrek of de tekortkoming hebben erkend hebben wij het recht, te onzer keuze, de zaken te (doen) herstellen of in ruil voor de geleverde zaken nieuwe te leveren.

11.3 Retourzending zonder ons voorafgaand advies wordt niet aanvaard.

11.4 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleuren, hoeveelheden, gewichten en maten kunnen geen grond voor reclame opleveren, ook niet indien op monster is verkocht. Technische adviezen worden door ons gegeven naar beste weten en kunnen, doch kunnen nimmer aanleiding zijn tot enige aansprakelijkheid.

11.5 Onze garantie geldt niet voor gebreken, die zijn ontstaan door geweld van buitenaf, weersinvloeden, verkeerde behandeling, bewerking of verwerking na onze aflevering of andere buiten onze controle liggende oorzaken. Ook staan wij niet in voor tekortkomingen die zijn ontstaan doordat de koper ons onjuiste gegevens of ongeschikte materialen heeft verstrekt bij de opdracht.

11.6 Ten aanzien van zaken die niet in ons fabricageprogramma voorkomen zijn wij slechts tot die garantie verplicht, welke wij zelf van de fabrikant van zulke zaken hebben verkregen.

11.7 Wij staan er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de koper deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel aan ons is kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel door ons met de koper uitdrukkelijk is overeengekomen.

11.8 Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. De garantie en iedere aanspraak op grond daarvan vervallen wanneer de koper in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens ons.

11.9 Rechtsvorderingen ter zake van reclame of garantie dienen binnen één jaar na tijdige reclamering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt. 

11.10 De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, c.q. elke vorm van vergoeding van gevolgschade, is uitgesloten. Indien wij desondanks tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal deze geacht worden ten hoogste gelijke te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt. Wij zijn nimmer gehouden een hogere schadevergoeding te voldoen dan de vergoeding welke wij op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering kregen uitgekeerd.

11.11 De koper vrijwaart ons en onze ondergeschikten voor aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor wij onze aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden in onze verhouding met de koper hebben uitgesloten of beperkt.

11.12 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de (gevolgen van) verkeerde opslag, oneigenlijk of verkeerd gebruik van de door ons geleverde zaken.

Ontbinding

12.1 Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn, onverminderd het recht van de koper als bedoeld in artikel 7 lid 5.

12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van onze wil onafhankelijke al dan niet voorzienbare omstandigheid waarvoor wij onze verplichtingen tijdelijk of blijvend niet kunnen nakomen, waaronder mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, voor de te leveren zaken nadelige weersomstandigheden, beschadiging of verloren gaan van grondstoffen, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornissen, vertraagde levering door onderleveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.

12.3 Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van alle met de koper aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden zijn wij eveneens gerechtigd geleverde en niet betaalde zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

Geschillen

13.1 Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, Nederland, tenzij wij er de voorkeur aangeven het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen.

Toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken ("Weens Koopverdrag".)

Op alle overeenkomsten, door ons aangegaan, zijn van toepassing onze Algemene Verkoopvoorwaarden op 16-03-2010 gedeponeerd bij de Rechtbank te Arnhem onder nr. 8/2010.